Vi er mange i Mio som har egenerfaring med BPA, og ser hvordan det har påvirket livene i positiv retning. Det å kunne hjelpe andre til å delta mer aktivt i skole, arbeid og fritid bidrar til et mer likestilt samfunn. I dag, 8.mars, er det Kvinnedagen som handler om like muligheter for alle. Vi har tatt en prat med to av våre egne BPA-rådgivere, Marianne Knudsen og Elin Langdahl.

– Mio BPA er godt synlig på sosiale medier, noe som bidrar til at funksjonshemmede, viktige saker for funksjonshemmedes og BPA blir mer synlig i mediebildet. Det er også et viktig bidrag i likestillingskampen, sier Knudsen.

 

Funksjonshemmede kvinner

-Kvinnedagen handler om respekt og like muligheter for alle. Tidligere kvinnekamp gir oss kvinner i dag mulighet til å være i jobb – uten at kvinner før oss kjempet for flere og billigere barnehageplasser, ville det ikke vært like lett for meg å være i jobb i dag. Lik lønn for likt arbeid er også en del av dette, i dag tjener norske kvinner 87% av det menn tjener for samme jobb. Det forskes også mindre på såkalte kvinnesykdommer – det må vi gjøre noe med.
Vi må også rette fokus på kvinner i andre land, dette er jo en internasjonal dag – få ned andelen av jenter som blir tvangsgiftet, fokus på jenters rett til skolegang, og enda større fokus på kjønnslemlestelse, sier Langdahl.

-Kvinnedagen er viktig fordi det er en dag vi feirer alle gjennomslag, men også fokuserer på alle kampene vi enda har igjen å ta. Samfunnet vi lever i den dag i dag er enda ikke likestilt. Kvinnekamp er en interseksjonell kamp. Vi må ikke glemme funksjonshemmede kvinners rettigheter. Forskning viser at funksjonshemmede kvinner oftere blir utsatt for seksuelle overgrep og skjeldnere trodd og hørt. Funksjonshemmede kvinner får ofte et mindre BPA vedtak enn funksjonshemmede menn. Det er stereotypier om at funksjonshemmede kvinner ikke har en seksualitet og ikke kan få barn. Dette er noen av flere grunner til at kvinnedagen er viktig, forteller Knudsen.

 

Et viktig likestillingsverktøy

-BPA bidrar til likestilling på flere områder – men for meg, med et kvinnefokus og som mor til ei jente med funksjonsnedsettelse bidrar BPA til at min datter får assistenter og kan leve sitt liv på sine premisser og jeg som mor kan stå i full jobb. DET er likestilling for meg – at jeg har de samme mulighetene som alle andre til å jobbe slik jeg selv ønsker, sier Langdahl.-BPA bidrar til likestilling ved at funksjonshemmede har bestemmelsesrett over eget liv og ved det også får valgfriheten til å bestemme hva man vil fylle livet sitt med og hvem man vil ha i livet sitt. BPA gjør at man kan ta utdanning, engasjere seg i politikken, at man har mulighet til å komme inn i arbeidslivet. BPA er et viktig likestillingsverktøy for at funksjonshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter, forteller Knudsen.

 

Et likestilt liv

– I Mio BPA jobber rådgiverne for at funksjonshemmede skal få det BPA vedtaket de trenger for å kunne leve likestilte liv. Det gjør vi gjennom å bistå med søknadsskriving, eventuelle klager og kommunemøter. Vi har også koordinatorer som jobber hver eneste dag med å bistå vedtakseiere, arbeidsledere og assistenter for at intensjonen med BPA skal bli innfridd og at man kan bruke BPA som det likestillingsverktøyet det er, sier Knudsen.