• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

14 tips til valg av BPA-leverandør

Alle BPA-leverandører er ikke like. Derfor er det viktig at du tenker gjennom hva det er som er viktig for deg når du skal velge leverandør.

1. Kan leverandørene levere BPA i din kommune?

Det er kommunen som avgjør hvem som skal få levere BPA. Noen kommuner har åpnet for mange leverandører, noen har bare åpnet for noen få, og noen kommuner åpner ikke for private BPA-leverandører i det hele tatt. Du finner oversikten over de kommunene Mio kan levere i her.

2. Kan leverandøren bistå deg i BPA-søknadsprosessen?

En god BPA-søknad øker sjansene for å få en realistisk behovsvurdering og dermed et riktig vedtak. Mios BPA-rådgivere kjenner søknadsprosessen godt og har hjulpet hundrevis av mennesker med å få gode BPA-vedtak.

3. Har leverandørens BPA-rådgivere BPA selv?

Når det gjelder BPA er praktisk erfaring vel så viktig som teoretisk kunnskap, derfor har alle Mios BPA-rådgivere egenerfaring som BPA-arbeidsledere. Ville du valgt en kjøreskolelærer som ikke har førerkort, og som aldri har kjørt bil selv?

4. Får du som arbeidsleder riktig opplæring?

God arbeidsledelse er en forutsetning for en god BPA-ordning, og god opplæring er en forutsetning for god arbeidsledelse. Alle våre arbeidsledere gjennomgår et systematisk, modulbasert opplæringsprogram som sikrer at du får den kunnskapen du trenger for å bli en god arbeidsleder.

5. Får du som arbeidsleder tilstrekkelig opplæring?

I tillegg til riktig opplæring er det viktig å få nok opplæring til at man føler seg trygg i arbeidslederrollen. Foruten det obligatoriske arbeidslederkurset tilbyr vi både jevnlige oppfriskningskurs og individuelt tilpassede kursopplegg, om du ønsker det.

6. Får du som arbeidsleder oppfølging og veiledning?

Arbeidslederopplæringen vår favner det meste, men vi forventer ikke at du skal klare alt på egenhånd med én gang. I Mio får du din egen BPA-koordinator som gir deg systematisk oppfølging og veiledning underveis gjennom driftsåret, i tillegg til å svare på alle spørsmål du måtte ha om ordningen din.

7. Går det an å få hjelp også utenfor kontortid?

Ting skjer i alle BPA-ordninger, og ikke alltid i kontortiden. Derfor har vi i Mio en egen vakttelefon for henvendelser utenfor kontortid, betjent av BPA-koordinatorene på omgang.

8. Refunderer leverandøren utgifter i forbindelse med BPA?

Å ha BPA medfører ofte ekstra kostnader, for eksempel når du skal ha med deg assistenter på reise. Det er urimelig å forvente at du som arbeidsleder skal dekke disse selv, og derfor har vi i Mio en ordning hvor du får refusjon for faktiske ekstrautgifter som følge av assistansen din.

9. Får du hjelp til rekruttering av assistenter?

Uten assistenter, ingen assistanse. Vi har egne folk som kan bistå i rekrutteringsprosessen – i annonseutforming, i intervjuer, med sjekk av referanser og innhenting av politiattest – slik at du får de assistentene som best passer dine ønsker og behov.

10. Hvilken opplæring får assistentene?

God assistanse krever gode assistenter. Mios assistentopplæring er todelt; en teoretisk del, og en praktisk del. Den teoretiske delen sørger for at de har den kunnskapen de trenger for å være gode assistenter, mens den praktiske delen sørger for at de er gode assistenter i forhold til dine ønsker og behov, i din ordning.

11. Har assistententen konkurransedyktige betingelser?

Å rekruttere gode assistenter, og å holde på dem over tid, stiller krav til arbeidsgiver. I Mio er vi medlem av NHO, og våre ansatte har konkurransedyktige betingelser.

12. Hvordan løses et evt. vikarbehov?

Sykdom oppstår, og da er det viktig å ha vikarer. I tillegg til at vi ansetter egne vikarer/tilkallingsassistenter i hver enkelt BPA-ordning, har vi i Mio god oversikt over tilgjengelige assistenter i andre ordninger i kommunen der du bor, om det virkelig skulle knipe.

13. Hvordan er systemet for planlegging og timeregistrering?

Planlegging og registrering av assistansetimer er kjernefunksjonalitet i enhver BPA-ordning. I Mio bruker vi Tamigo, som etter hvert har blitt en slags bransjestandard for norske BPA-tilbydere. Systemet er tilgjengelig for deg som arbeidsleder og for assistentene dine, både som nettside og som egen app på telefonen.

14. Er leverandøren interessert i å høre hva du mener?

Noen leverandører er mest opptatt av seg og sitt, og er lite villige til å legge øret til bakken for å høre om dette er forenlig med dine ønsker og behov. I Mio gjennomfører vi årlige kundetilfredshetsundersøkelser for å sikre oss at vi leverer BPA i tråd med de forventningene du som kunde har til oss. Vi gjennomfører også jevnlige assistentundersøkelser for å sikre oss at assistentene dine trives, og at de opplever oss som en trygg og god arbeidsgiver. I tillegg gjennomfører vi årlige markedsundersøkelser for å kunne drive produktutvikling og tjenesteforbedring med utgangspunkt i målgruppens egne ønsker og behov.