CRPD

Nye momenter i den nye avtalen er blant annet et større fokus på CRPD, konvensjonen for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. BPA-tjenesten skal ivareta prinsippene i FN-konvensjonen
om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD), som byrådsplattformen har
bestemt skal legges til grunn for kommunens arbeid.
Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering, samt sikre likestilling og respekt for de sivile,
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Konvensjonens fortale innebærer en erkjennelse av at «det er viktig for mennesker med nedsatt
funksjonsevne å ha sin individuelle selvstendighet og uavhengighet, med blant annet frihet til å treffe
sine egne valg.»
Dette utdypes blant annet i artikkel 19 om retten til et selvstendig liv og til å være en del av
samfunnet, der det blant annet fremgår at «alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme
rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter». I dette ligger av
konvensjonspartene skal «treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt
funksjonsevne lettere skal kunne bruke denne rettighet fullt ut, og bli fullt inkludert og delta i
samfunnet (…)»

Likestilling og likeverd

Mio BPA skal som leverandør legger til rette for at BPA kan fungere som et likestillingsverktøy som
bidrar til å gi hele målgruppen valgfrihet og likestilte, likeverdige, selvstendige og uavhengige liv.
Målsettingen med BPA er å bidra til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med
nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. I dette ligger blant annet at BPA skal legge til rette
for å ta utdanning, delta i arbeids- og organisasjonsliv og leve et aktivt og selvstendig liv på lik linje
med andre.

Mios ansvar som leverandør

Arbeidsleders ansvar for og kontroll over tjenesten, gjør at BPA skiller seg fra andre helse- og
omsorgstjenester.
Samtidig er det Mio BPA som leverandør som har det formelle arbeidsgiveransvaret for
assistenten(e).
Dette betyr i praksis betyr at vi som leverandør må sikre at vi har en god organisering og
styringssystemer (kvalitetssystemer) som sikrer gode arbeidsforhold for assistenten(e), og samtidig
legger til rette for at arbeidsleder/medarbeidsleder på best mulig måte får styre sin egen BPA ordning.
Vi skal sørge for at alle arbeidsledere har de nødvendige verktøyene for å utøve rollen sin, og forstår
arbeidslederrollens ansvar og forpliktelser, slik at BPA-ordninger fungerer etter intensjonen og sikrer
gode og trygge forhold for både arbeidsleder selv og for assistenten(e). Dette skal vi som leverandør
sørge for gjennom kvalitetssikret opplæring og jevnlig oppfølging av den enkelte arbeidsleder.
Vi må derfor har gode systemer for HMS og internkontroll, noe dere arbeidsledere har fått opplæring
i (f.eks. avviksrapportering) via arbeidslederplattformen «Min Mio».

Fast ansatte i heltidsstillinger?

Oslomodellen har en bestemmelse om at arbeidet i all hovedsak utføres av fast ansatte, og at
leverandørene skal ha en heltidskultur. Kommunen ser likevel at det i mange BPA-ordninger kan
være utfordrende å ha en heltidskultur, fordi den enkelte er avhengig av å ha flere assistenter for å
sikre forsvarlig drift av ordningen.
Kommunen tar derfor hensyn til dette, det er hensynet til den som mottar tjenesten som er
viktigst, og at en heltidskultur ikke kan forventes i BPA-tjenester hvor det kan virke mot sin hensikt og
gi en dårligere kvaliteten på tjenesten.

Arbeidslederens driftsutgifter/driftsmidler

På samme måte som i forrige konsesjonsavtale, dekker Oslo kommune arbeidsleders driftsutgifter,
og dette beløpet utbetales og justeres årlig av kommunen. Dagens pris er kr. 497,- per måned.
Hvis arbeidsleder har driftsutgifter for ordningen som overgår dette beløpet, er det mulig å søke
kommunen om dekning av ytterligere utgifter.
Eksempler på kommunens utgiftsdekning vil være forbruksmateriell, altså hansker, antibac etc.
Utgifter til annonsering, reiseutgifter til assistentene, opplæring/personalmøter etc. skal fremdeles
dekkes av Mio BPA, via driftsmidler. Driftsmidlene brukes til kostnadene man har i forbindelse med
assistentenes utgifter.

Medarbeidsledelse?

I BPA-ordninger med behov for medarbeidsledelse hos leverandøren, skal bydelen bestille dette
særskilt, og timeantallet til medarbeidsledelse skal følge avtalen med bydel.

Reiser for assistenter

BPA kan brukes også utenfor kommunegrensene. Innenfor de tildelte timene, og innenfor
arbeidsrettslige bestemmelser (man må bl.a. skrive reiseavtale), kan man benytte reiser utenfor
kommunen. Oslo kommune (bydelen) skal ikke ha økte kostnader for dette.
Rimelige reisekostnader til assistentene skal derfor dekkes av leverandør som arbeidsgiver.
Mio BPA har oversendt vår rutine for dekning av reiseutgifter til kommunen. Vi kan ikke pålegge
assistenten(e) å legge ut for reiseutgifter.

Opplæring og veiledning

Mio BPA skal gi arbeidsledere og assistenter tilstrekkelig opplæring og veiledning for å sikre at
assistansen som mottas er forsvarlig.
Vi har ansvar for opplæring og veiledning i arbeidslederrollen, slik at du kan ivareta din rolle som
leder av assistanseordningen, uavhengig av funksjonsnedsettelse. På den måten kan du som
arbeidsleder gi assistentene nødvendig opplæring og veiledning i hvordan du ønsker at assistansen
skal gis.
Med opplæring menes den opplæringen som gis for at du som arbeidsleder og din(e) assistent(er)
skal kunne ivareta rollen og utføre tjenesten slik at den oppfyller krav i regler og rutiner.
Med veiledning menes oppfølgingen vi har av deg som arbeidsleder og assistentene, og at denne
er tilpasset den enkelte ordning.

Mio BPA har bekreftet overfor Oslo kommune at vi sikrer deg som arbeidsleder

 • Tjenester som ivaretar prinsippene fra konvensjonen for mennesker med nedsattfunksjonsevne, CRPD: individuell selvstendighet og uavhengighet, med blant annet frihet til å treffe egne valg
 • At tjenesten ytes med respekt for deg som arbeidsleder og assistenter, og at vi har systemer som sikrer vern mot krenkende behandling.
 • Brukermedvirkning og brukerstyring, slik at vi ivaretar og tilpasser arbeidsleders behov, ønsker og egenutvikling.
 • At vi gjennomfører en årlig brukerundersøkelse, hvor minimum 70 % av arbeidslederne er fornøyd med Mio BPAs tilrettelegging for brukerstyring og -medvirkning, og minimum 60 %av arbeidslederne opplever at de har god kvalitet på tjenesten i sin ordning.
 • At vi har rutiner for å motta, behandle og iverksette avvik eller forslag til endringer
 • At vi samarbeider med deg som arbeidsleder, bydelen og aktuelle instanser ved oppstart av ordningen og underveis
 • At vi rapporterer nødvendig informasjon til bydelen om den enkelte ordning (blant annet brukte/ubrukte timer, sykefravær, avvik og status i tjenesten for den enkelte ordning). Dette betyr ikke at vi rapporterer om ditt behov eller hvordan du bruker timene dine
 • At vi følger opp din ordning, og at vi plikter å varsle til bydelen, blant annet i forbindelse med behovsendringer, bekymringsmeldinger, uforsvarlig arbeidsledelse o.l.
 • At vi blir enige om en god arbeids- og ansvarsfordeling mellom Mio BPA som leverandør og deg som arbeidsleder, noe som sikrer en god ledelse i ordningen.
 • En årlig medarbeiderundersøkelse for assistentene
 • At vi gir deg som arbeidsleder opplæring og verktøy for å skape et trygt arbeidsmiljø, slik at assistentene kan påvirke sin egen arbeidshverdag, og at vi sammen har laget rutiner for å forebygge, avdekke og søke å unngå fysisk og psykisk arbeidsbelastning.
 • At du får bistand til rekruttering av assistenter, både fast ansatte og tilstrekkelig med vikarer, og at assistentene har egenskaper som er i tråd med dine assistansebehov og tilpasset den enkelte ordning.
 • At vi sørger for god opplæring og veiledning av deg som arbeidsleder, dette sikrer at du ivaretar rollen som leder i ordningen.
 • At vi sørger for opplæring og veiledning til assistentene om rollen som assistent, om de arbeidsrettslige sidene ved oppdraget, for eksempel HMS, taushetsplikt, AML og hvordan jobbe i andres hjem.
 • At vi sørger for at assistentenes kompetanse er tilpasset den enkeltes individuelle behov,(f.eks. hvis man har alternative måter å kommunisere på)
 • At vi sørger for at assistentene har utdanning og erfaring for å forebygge og håndtereutfordrende atferd hos brukere i ordninger hvor dette er nødvendig (hvor det f.eks. er vedtak om tvang og makt).
 • At vi gir deg informasjon om brukervalgordningen, at det er mulighet for å bytte leverandør om du ønsker det, og hvordan dette gjøres.
 • At vi bidrar til gode overganger ved et eventuelt bytte av leverandør.
 • At vi har systemer som sikrer at assistentene har trygge arbeidsbetingelser, i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilhørende forskrifter. Mio BPA har bl.a. vernerunder og årlig medarbeiderundersøkelser
 • At vi har systemer som sikrer at du mottar forsvarlig assistanse, og at assistansen du mottar er forsvarlig, at den kan evalueres og ved behov korrigeres.

Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med din BPA-koordinator.