• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Hvorfor BPA?

Effekten av BPA for funksjonshemmede 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som gir funksjonshemmede styring over egen hverdag og som gir mulighet til å leve livet på like vilkår som alle andre. BPA gjør barnehage og skole enklere, det gjør det mulig å ta utdanning eller å kunne stå i jobb, å være en deltakende kjæreste, ektefelle eller forelder, å ta sin del av husarbeidet, delta i alle slags fritidsaktiviteter og ellers bidra i familien og i samfunnet på samme måte som ikke-funksjonshemmede.

Med BPA blir livet enklere og mer forutsigbart, og du kan i større grad ta rollen som bidragsyter – i familien, blant venner, på jobben og i samfunnet ellers. 

Effekten av BPA for familie og nærstående 

 

BPA bidrar også til å opprettholde de naturlige relasjonene i familien og den nærmeste kretsen, gjennom å frita foreldre, søsken, barn og venner fra assistentoppgaver. Mange opplever også at den som har BPA blir mer deltakende i familieanliggender, og kan gjennom assistansen i større grad ta sin del av de oppgavene som naturlig følger med det å være en del av en familie.

Med BPA kan du ha «vanlige» relasjoner til de menneskene som omgir deg. Du får et annet forhold til kjæresten din, foreldrene dine eller vennene dine om de ikke samtidig må ta rollen som assistenter. I tillegg kan du i større grad bidra til for eksempel husarbeid eller andre oppgaver som familien fordeler seg imellom.

 

Effekten av BPA for kommunen 

 

BPA er en individuelt tilpasset, mer fleksibel, og som regel også rimeligere tjeneste enn tradisjonelle hjemmetjenester.  BPA fritar kommunen for det daglige koordineringsarbeidet og fristiller fagutdannet (helse-) personell til oppgaver som i større grad krever slik kompetanse.

Med BPA bestemmer du selv hvem som skal assistere deg, og hvilken kompetanse assistentene dine skal ha. Hvorfor skal du assisteres av en hjelpepleier, om behovet ditt dekkes bedre av folk som har kompetanse på helt andre områder? 

 

Effekten av BPA for samfunnet 

 

BPA fører til større samfunnsdeltakelse og økt sysselsetting, ikke bare for den enkelte funksjonshemmede, men også for vedkommendes nærmeste familie.

Med BPA har du mulighet til å delta i samfunnet slik du selv ønsker. Pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne får større mulighet til å kunne stå i jobb og engasjere seg lokalt når barnet har BPA.