I debatten om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har det vært mye fokus på utfordringene knyttet til private tjenesteleverandører. Som  en av de største private BPA-leverandørene i landet, vil vi gjerne peke på noen av de positive aspektene ved samarbeidet mellom offentlige og private aktører.

For det første bringer private leverandører inn et element av konkurranse som fører til innovasjon og kontinuerlig forbedring i tjenestekvaliteten. Brukerne av tjenesten fortjener tilgang til den beste mulige assistansen. Vi vet at monopolvirksomhet sjelden fører til innovasjon eller økt servicekvalitet, uavhengig av om monopolisten er kommunal eller privat.

Fleksibilitet og skreddersøm

En annen viktig faktor er fleksibiliteten og skreddersydde løsninger som private aktører kan tilby. Vi i privat sektor kan ofte tilpasse tjenestene raskere til endringer i individuelle behov, noe som er en stor fordel for brukerne. Våre kunder får dermed tjenester som er bedre tilpasset deres unike behov og livssituasjon, noe som kan forbedre deres livskvalitet betydelig.

Våre kunder har også større valgfrihet og kontroll over hvem som leverer tjenestene og når, hvor og hvordan disse leveres, noe som gir den enkelte tjenestemottaker større frihet og mulighet for økt samfunnsdeltakelse.

Flere arbeidsplasser i kommunen

Videre stimulerer privat sektor økonomisk vekst og bidrar til et dynamisk arbeidsmarked. Vi skaper arbeidsplasser og tilbyr karrieremuligheter som komplementerer de offentlige tjenestene. Det er ikke slik at det blir færre arbeidsplasser i kommunen om man bruker private BPA-tilbydere, snarere tvert imot.

Og; ved å bruke private tilbydere flyttes kommunens tjenesteproduksjonskostnad fra faste kostnader til variable utgifter, ved at personalkostnader og lønnsrisiko overføres fra kommunen til leverandøren. Enhver bedriftsøkonom vil kunne argumentere for dette.

Fagkompetansen der den trengs

Ved å sette ut visse tjenester til private aktører, kan offentlige etater avlaste sine egne ressurser. Dette gir dem mulighet til å fokusere på kjerneområder og sikre høy kvalitet der de selv er tjenesteleverandør. BPA-assistenter er i hovedsak ufaglærte. Det er ingen grunn til at kommunen skal bruke kostbar fagkompetanse for å levere en tjeneste som i prinsippet ikke krever dette.

BPA ikke dyrere i privat regi

BPA leveres i dag i de aller fleste kommuner gjennom en såkalt tjenestekonsesjonsavtale. Det vil si at det er kommunen som oppdragsgiver som bestemmer hvilken kvalitet tjenesten minimum skal ha, og hva tjenesten skal koste. I tillegg er det kommunen som bestemmer hvor mange timer assistanse hver enkelt bruker skal få.

Som leverandør kan vi ikke levere lavere tjenestekvalitet enn det kommunen ber om, vi kan ikke levere høyere volum (flere timer) enn det kommunen har spesifisert, og vi kan ikke fakturere en høyere timepris enn det kommunen har bestemt. Kommunen setter med andre ord alle premissene her. Vi har valget mellom å levere innenfor de rammene kommunen selv har bestemt, eller å la være å levere i det hele tatt.

Når det pekes på at BPA-budsjettet i kommunene er økende, er det ikke fordi selve tjenesten koster mer, men fordi flere av de som har rett til BPA faktisk får den tjenesten de har krav på.

Vi anerkjenner viktigheten av ansvarlig bruk av offentlige midler, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre at tjenestene vi leverer både er kostnadseffektive og av høyeste kvalitet.

Det offentlige og private samarbeidet i BPA-sektoren er ikke en trussel, men en mulighet til å forbedre tjenestene for de som trenger dem mest. I tillegg er det i realiteten økonomisk fordelaktig for kommunene å samarbeide med private aktører på akkurat dette området.